Menigheter og kommunetilhørighet


Hva skjer nå?

Det foregår en prosess rundt kommunen vår i forbindelse med at Statsforvalteren nylig har presentert et kunnskpasgrunnlag som belyser det å dele opp Kristiansand eller å beholde storkomunnen. Det kommer noen spørsmål til menighetskontoret om dette. Under følger litt opplysninger. 

Finsland menighet og Greipstad menighet var selvstendige enheter før sammenslåingen til Kristianand kommune, og er selvstendige etter sammenslåingen til storkommune 1. januar 2020. Ved en eventuell oppsplitting og ny Songdalen kommune, vil menigheten fortsatt være selvstendige enheter. 

Alle menigheter har/er tilknyttet et kirkelig fellesråd som ivaretar en del av menighetens oppgaver. Ved kommunesammenslåingen ble de tre fellesrådene i Songdalen, Søgne og Kristiansand slått sammen. Kirkeloven(nå Ordning for DNK) sier at man maks kan ha et fellesråd i en kommune. 

Det er mulig å ha et fellesråd på tvers av kommuner. En eventuell deling av kommunen trenger derfor ikke påvirke fellesrådet/kirkas organisering. 

De ulike rådene er opptatt av at vi er menigheter for alle, enten man ønsker å beholde dagens Kristiansand eller ønsker en ny Songdalen kommune. Da utfall av prosessen som foregår ikke får store konsekvenser for kirka, har rådene valgt å ikke gi innspill eller starte egne prosesser. Menighetene samrbeidet godt med Songdalen kommune og samarbeider nå godt med Kristiansand kommune. 

Spørsmål om lokale forhold kan rettes til daglig leder for menighetene  Elisabeth Slotte Spørsmål på fellesrådsnivå kan rettes til kirkeverge Andreas Andersen

 

 

Tilbake